DRONNINGENS GATE 37, 7012 TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
+4773535555

Priser/salær

4 – PRISER

Salær beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Prisen varierer blant annet etter sakstype, resultat i saken, hvor omfattende saken har vært, og ikke bare ut fra antall timer. Utgangspunktet for vår prisfastsettelse er som følger:

•Arbeid utført av advokat: Fra kr 1200–1800 + mva.

•Arbeid utført av advokatfullmektig: Fra kr 1000–1400 + mva.

•Arbeid utført av sekretær: Fra kr 690 + mva.

•Testament pr. time: 1600 kr + mva.

•Ektepakt pr. time: 1600 kr + mva.

•Fastpris samboeravtale: 4000 kr + mva.

Ved kortvarige oppdrag vil salæret bli fakturert ved oppdragets avslutning. For oppdrag som løper over lengre tid vil det skje en avregning i slutten av hver måned. Alle fakturaer vil ha 14 dagers forfall. Med hver faktura vil De få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden, samt det samlede timeantall for fakturaen

I noen tilfeller kan det være aktuelt å kreve forskuddsbetaling. Forskuddet vil bli satt inn på klientkonto og må merkes med klientens navn. Forskuddet vil bli hevet etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til Dem.

Klientmidler disponeres etter Advokatforeningens regler. Med mindre annet blir særskilt avtalt, plasseres midlene på en rentebærende klientkonto i bank. Dette er en samlekonto for klientenes midler, og hvor banken har avgitt erklæring om at banken ikke kan gjøre motregning gjeldende i kontoen for krav banken måtte ha mot Advokatfirmaet Løvehjerte.Klientkonto brukes i tilfeller hvor firmaet krever forhåndsbetalt for oppdrag, samt for oppdrag i forbindelse med dødsbo, konkursbo og transaksjoner mellom klienter ved kjøp/salg.

Uten annen avtale forutsettes det at alle fakturaer betales innen forfall. Vi har rett til å innstille vårt arbeid med saken dersom så ikke skjer. I tillegg til vårt salær må klienten betale de gebyr og øvrige omkostninger som ved nødvendighet påløper saken. Dette inkluderer også reiseutgifter i forbindelse med saken. Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse. 

Straffesaker: I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. I forbindelse med varetektsfengsling dekker retten alltid salæret. I enkelte tilfeller behøves bistand under etterforskning, klient må vanligvis dekke dette selv, med muligheter for regress fra det offentlige dersom straffesaken frafalles.

Forsikringsdekning

Noen sakstyper kan delvis dekkes av forsikringsselskap gjennom ordninger dekket av innbo/hjemforsikring. Dersom du mener du har en slik forsikringsdekning må forsikringsvilkår medbringes til første konsultasjon.

Fri rettshjelp: 

For enkelte sakstyper vil klienten ha rett til fritt rettsråd/fri sakførsel. Andre saker kan delvis dekkes av forsikringsselskapenes ordninger. Det vil si at det offentlige i det vesentlige dekker honoraret. Vi kan både innvilge fri rettshjelp selv og være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp. I noen sakstyper gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt/formue, mens det i andre saker stilles krav til at man ikke har for høy inntekt og formue. Eksempel på saker vi arbeider mye med hvor det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt er:

• Barnevernssaker vedrørende tvang.

• Overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.

• Bistand i forbindelse med voldsoffererstatning

• Råd i forbindelse med politianmeldelse av alvorlige krenkelser.

• Erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgning

• Straffesaker, se avsnitt over.

Sakstyper hvor det gis fri rettshjelp avhengig av inntekt og formue:

• Familiesaker etter barneloven og ekteskapsloven

• Oppsigelse og utkastelse av bolig etter husleieloven

• Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold

• Erstatning for personskade

• Trygdesaker på klagestadiet

I saker om behovsprøving er de årlige inntektsgrensene kr 246 000 for enslige søkere, og kr 369 000 dersom søker er gift eller har samboer. I tillegg kan ikke søker ha netto formue som overstiger kr 100 000. Det må vanligvis betales en liten egenandel ved fri rettshjelp. Vi er behjelpelige med informasjon rundt fri rettshjelpsordningen og vil ved første klientsamtale alltid undersøke om du kommer inn under denne ordningen.