DRONNINGENS GATE 37, 7012 TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
+4773535555

Vilkår

VILKÅR

Fullstendige oppdragsvilkår følger vedlagt den oppdragsavtale som blir inngått i hver enkelt sak. Dersom ikke annet er avtalt utfører vi som et utgangspunkt våre tjenester i henhold til følgende vilkår:

VI FORPLIKTER OSS TIL Å:

1 Utføre våre oppdrag på en faglig forsvarlig måte, uten unødige forsinkelser

2 Avklare hvorvidt klienten er berettiget til fri rettshjelp, enten fra det offentlige eller gjennom forsikring

3 Gi en oppdragsbekreftelse om oppdragets vilkår

For at vi skal kunne utføre vårt arbeid, må klienten frembringe eller medvirke til at vi mottar alle de opplysninger vi ber om. Uten slik medvirkning kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende, og det kan påløpe ekstra omkostninger eller medføre forsinkelse.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd/vil kreve av klient, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Det vises videre til oppdragsavtale i hver enkelt sak for fullstendige vilkår.